Arabulucuların Çatışma Eylem Stilleri, Kişilik Özellikleri ile Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeylerinin Yol Analizi ile İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sevil Güler
Hande Çelikay Söyler

Özet

Bu çalışmanın amacı; arabulucuların çatışma eylem stilleri, kişilik özellikleri, depresyon, kaygı ve stres düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma modeline dayalı olarak yapılandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 1.032 arabulucudan oluşmakta olup araştırmada kolay ulaşılabilir durum örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Bu çalışmanın örnekleminin Türkiye’de henüz yeni bir kariyer alanı olarak tanımlanan ve sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı geniş bir arabulucu grubundan oluşması araştırmanın güçlü yönlerinden biridir. Araştırma verilerini toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Uluslararası Kişilik Envanteri Kısa Formu, Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği, Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği kullanılmıştır. Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği puanları ile Uluslararası Kişilik Envanteri puanlarının Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, depresyon, anksiyete ve stres ile çatışma eylem stilleri arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin aracı rolünün olduğu tespit edilmiştir. Arabulucuların kişilik özelliklerinin, depresyon, kaygı ve stres düzeylerinin çatışma eylem stilleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle konuyla ilişkili yapılan çalışmalarda bu değişkenler göz önünde tutulmalıdır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güler, S., & Çelikay Söyler, H. (2023). Arabulucuların Çatışma Eylem Stilleri, Kişilik Özellikleri ile Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeylerinin Yol Analizi ile İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 242–256. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1181
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri