https://sobibder.org/index.php/sobibder/issue/feed Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 2021-07-04T20:42:44+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@sobibder.org Open Journal Systems Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/177 B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma 2021-07-04T20:21:38+00:00 Zekeriya Batur zekerya.batur@usak.edu.tr Mine Özçelik ozcelik1981@gmail.com Ufuk Uluçınar ufuk.ulucinar@usak.edu.tr <p>Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma dersindekiçalışmalarında kullandıkları kelime sayısını, kelime türlerini ve kelime çeşitliliğini incelemektir.Çalışmada, nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanınaraştırma grubunu Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeB1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubunda10 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 15 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada, çalışmaöncesinde yüz yüze öğrenci görüşmeleriyle ve uzman görüşleri alınarak temalar belirlenmiş vebu kapsamda öğrencilere 6 hafta süre içinde 6 adet kompozisyon yazdırılmıştır. Çalışmada 46adet -öğrenciler hakkında bilgi edinmek için- kişisel bilgi formu ve 90 adet çalışma kâğıdıtaranmıştır. Bu tarama ile öğrencilere yazdırılan yazılarda yer alan kelime sayısı ve kelimetürlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin yazma çalışmalarının -üç ayrı temada daortak olarak- SPSS 25.0 paket programı ile analiz edilmesiyle öğrencilerin en fazla “ve’’, “sonra’’,“git- ‘’ ve “al- ‘’ kelimelerini kullandıkları tespit edilmiştir.</p> 2021-07-04T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/178 Uluslararası Öğrencilerin Dil Becerilerinin Mevcut Durum Analizi: Pamukkale Üniversitesi Örneği 2021-07-04T20:26:42+00:00 Mevlüt Ellialtı mellialti@pau.edu.tr Zekerya Batur zekerya.batur@usak.edu.tr <p>Bu çalışma Türkçe hazırlık programından sonra lisans veya lisansüstü düzeyinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin dil becerileri bakımından mevcut durumlarının nasıl olduğunu, hazırlık eğitiminde öğrenilen dilin yeterli olup olmadığını ve okudukları programlarda karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada Pamukkale Üniversitesi’nde çeşitli sınıflarda öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin mevcut dil durumlarını ortaya koymak amacıyla Ulutaş (2016) tarafından hazırlanan Mevcut Durum Analizi (MDA) anketi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre 1) katılımcıların kendilerini en iyi olarak değerlendirdikleri beceri dinlemedir, 2) katılımcıların kendilerini en kötüolarak değerlendirdikleri beceri yazmadır, 3) katılımcılar akademik başarı için en önemli becerinin dinleme olduğunu düşünmektedir, 4) katılımcılar yazma becerisinin akademik başarıiçin en az etkiye sahip olduğunu düşünmektedir, 5) katılımcılar en çok alanlarıyla ilgili bir dersive konuşmayı dinlerken konuyu özetleyerek not tutmakta; yazdıkları yazılarda, anlam bütünlüğü olan paragraflar oluşturmakta ve alanlarıyla ilgili bir metni hızlı okurken metnin konusunu belirlemekte sorun yaşadıklarını belirtmektedir.</p> 2021-07-04T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/179 Siyasal Katılımda Sosyal Ağların Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 2021-07-04T20:32:48+00:00 Meral Çengel meralcengel03@outlook.com Ümmühan Kaygısız ukaygisiz@mehmetakif.edu.tr <p>Siyasal katılım, siyasal alanlarda yapılan faaliyetler ile vatandaşların farklı şekillerde yönetimi elinde bulunduran veya siyasal manada iktidarda bulunan kesim üzerinde baskı kurmaları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde siyasal sürece katılarak çeşitli etkiler oluşturma faaliyetleridir. Geleneksel katılım metotları kadar teknolojinin gelişmesi ile yaşanan toplumsal dönüşümler ve inovatif gelişmelerle birlikte modern katılım türleri de önem kazanmıştır. Çalışmanın amacı teknolojik gelişmeler ile günlük hayatta yer alan sosyal ağların bu ağları en çok kullanan öğrencilerin siyasal katılımları üzerine etki edip etmediğini analiz etmektir. Bu nedenle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler üzerinde siyasal katılım davranışları ile sosyal ağların etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak sosyal ağların üniversite öğrencileri tarafından sıkça kullanıldığı, bu kullanımların öğrencilerin siyasete ilgilerini artırdığı ancak genel olarak öğrencilerin aktif siyasal katılım davranışlarında sosyal ağların etkili olmadığı sonucu elde edilmiştir.</p> 2021-07-04T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/180 Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 2021-07-04T20:37:57+00:00 Gözde Ece Derebagçe g.e.derebagce@gmail.com Halis Özerk halisozerk@halisozerk.com <p>Dünya Sağlık Örgütü (WHO; World Health Organization)’nün hemen her yıl dikkat çektiği rakamlara bakıldığında tüm dünyada çocuk istismarı ve ihmalinin gün geçtikçe artmakta olduğu görülmektedir. Benzer biçimde gerek TÜİK gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü verileri çocuk istismarı ve ihmalinin Türkiye’de de hemen her yıl daha fazla görüldüğüne işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1995-2020 yılları arasındaistismar önleme programına dair yapılmış olan araştırmaları değerlendirmektir. Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Araştırmalardaki çalışma gruplarının en çok çocuklardan oluştuğu, çalışmaların en çok bilgi düzeyi arttırma ve beceri edindirme amaçlı yapıldığı, tüm istismar türlerini kapsayan araştırmaların diğerlerine göre daha yoğun olduğu sonuçlarına varılmıştır. Araştırmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2011-2015 yılları arasında araştırma sayısında artış görüldüğü ve en fazla artışın 2016-2020 yılları arasında olduğu sonucuna varılmıştır. İstismarların ise %45.45’ inin tüm istismar türleri, %42.42’ sinin cinsel istismar ve %12.12’ sinin ise duygusal istismar ve ihmal şeklinde bir dağılım gösterdiği sonucuna varılmıştır.</p> 2021-07-04T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/181 Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi 2021-07-04T20:42:44+00:00 Emre Şen sen_emre@msn.com Şirin Zerey Koç sirinzereykoc@gmail.com <p>Türk ve dünya sanatına önemli sanatçılar kazandıran Şakir Paşa ailesinin sanatçı üylerinden olan ve resmin prensesi olarak bilinen Fahrelnisa Zeid’in kısaca hayatına bakılarak daha çok sanatı üzerinde durulmuştur. Türk resim sanatındaki yeri ve katkıları ile dünya sanatındaki konumu ele alınmıştır. Uzun sanat yaşamı boyunca Fahrelnisa Zeid’in tekrara düşmeyip sürekli bir arayış içinde olduğu gözlemlenmiştir. Resim yapmak onun için bir tutkuya dönüşmüştür. Yenilikleri ve arayışları sonucunda Türk resim sanatının ileri gitmesinde ve yurtdışında pek çok ülkede Türk resminin temsil edilmesinde katkıları olmuştur.</p> 2021-07-04T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021