https://sobibder.org/index.php/sobibder/issue/feed Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 2024-02-11T00:00:00+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@sobibder.org Open Journal Systems Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/493 Baba-Çocuk Etkileşimi: İtiş Kakış Oyun Kalitesi Gözlem Formunun Uyarlama Çalışması 2024-02-08T18:10:23+00:00 Mehmet Başaran m.basaran@alparslan.edu.tr Ayşe Belgin Aksoy aksoya@gazi.edu.tr <p>Babaların çocuklarıyla etkileşiminde oyun önemli bir yere sahiptir. Oyunun diğer türlerine karşın itiş kakış oyunları babaların çocuklarıyla en çok oynadığı oyunlar arasında yer almaktadır. Bu oyunlarda babalar çocuklarıyla eğlenirken çocukların gelişimine de olumlu katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla baba ve çocuk etkileşiminin özellikle itiş kakış oyunları aracılığıyla incelenmesi baba çocuk etkileşiminin farklı yönlerini keşfetmek açısından yarar sağlayabilir. Bu bağlamda mevcut araştırmanın amacı baba çocuk etkileşimini ölçmek için Fletcher, StGeorge ve Freeman (2013) tarafından geliştirilen İtiş Kakış Oyun Kalitesi (İKOK) gözlem formunu Türkçeye uyarlamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 48-73 aylık çocuklar ile bu çocukların babaları oluşturmaktadır. Ölçeğin uyarlanması için yapılan dil geçerliği, kasam geçerliliği ve yapı geçerliği işlemleri formdaki on altı maddenin faktör yüklerinin 0,69 ile -0,90 arasında değiştiğini ve formun tek boyutlu yapısının Cronbach alfa (α) değerinin 0,97 olduğunu göstermiştir. Ek olarak, benzer ölçek geçerliliği için Ebeveyn Çocuk Etkileşimi Gözlem Formu (PİKOLO) kullanılmıştır. Bu bağlamda İKOK ölçeğinden elde edilen ölçümler ile PİKOLO ölçeğinin alt boyutlarından elde edilen ölçümler arasında pozitif ve yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular sonucunda; İtiş Kakış Oyun Kalitesi gözlem formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.</p> 2024-02-11T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/495 Yetenek Yönetiminin Otel Çalışanlarının Performansına Etkisi: Van İlinde Bir Araştırma 2024-02-08T18:35:10+00:00 Nesrin Aksu nesrinaksu_90@hotmail.com Neşe Salik Ata nesesalik@hotmail.com Abdullah Oğrak abdullah.ograk@btu.edu.tr <p>İnsan kaynağını rekabet unsuru olarak gören işletmelerde insan kaynaklarına ilişkin uygulamalar önem kazanmıştır. İşletmeler için stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilen yetenek yönetimi de bu uygulamalar arasında yerini almış ve işletmelerin dikkat etmesi gereken bir yaklaşım haline gelmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşmak, rekabet avantajı kazanmak ve bu rekabet avantajını sürdürülebilir kılmak iş performansına bağlıdır. Bu performansın sağlanmasında da yetenekli çalışanlar önemli rol oynamaktadır. Bu sebep ile işletmelerin yetenekli çalışanları bulup işletmeye kazandırması gerekmektedir. Yetenekli çalışanlara sahip olmak ile beraber bu yetenekleri en iyi şekilde yönetmek de gerekli olmaktadır. Doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirerek çalışanlardan maksimum düzeyde fayda sağlanmaktadır. Etkili yetenek yönetimi uygulamaları işletme çalışanlarının performansını da etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, yetenek yönetimi uygulamalarının otel çalışanlarının performansına etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Van ilindeki 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı 192 otel çalışanı oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 129 olarak hesaplanmıştır ancak toplamda 161 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılanların %67,1’i erkek ve %55,3’ü evlidir. Araştırma bulgularına göre yetenek yönetiminin otel çalışanlarının performansını pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışma 26-29 Eylül 2019 tarihinde Van'da düzenlenen Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları (IWACT) kongresinde sunulan "Yetenek Yönetiminin Çalışan Performansına Etkisi: Van Otel İşletmelerinde Bir Araştırma" başlıklı özet bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.</p> 2024-02-11T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/496 Sessiz İstifanın İş Tatminine Etkisi: Havacılık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma 2024-02-08T18:38:20+00:00 Ahmet Deniz ahdeniz@gelisim.edu.tr <p>Sessiz istifa kavramı günümüzün yeni bir çalışan davranışı olarak kurumların anlamaları gereken bir husus haline gelmiştir. Kurumlar açısından çalışanlarının yaşayabilecekleri sessiz istifa durumu verimlilik kayıpları yaşayabilecekleri çıktılar oluşturabilmektedir. İşlerinde sadece görevleri ölçüsünde sorumluluk alan çalışanların davranış ve tutumları; kendilerini sessize almaları ve yettiği kadarıyla iş yapmaları anlamına gelmektedir. Bu tutumsal yaklaşım bizi sessiz istifa kavramının özüne götürmektedir. İş tatminine dair değerlendirmelerde çalışanların işteki tatminsizliklerini ifade etme biçimleri önemlidir. Çalışmanın amacı sessiz istifanın iş tatmini üzerindeki etkisini tespit edebilmektir. Bu amaçla İGA (İstanbul Ground Airport)’da havacılık sektörü çalışanı 453 kişiye ulaşılmıştır. Yapılan korelasyon analiziyle sessiz istifa ile iş tatmini arasında r=-0,765 kuvvetinde (p&lt;0,05 anlamlılık düzeyinde) negatif yönlü yüksek düzeyli anlamlı ilişki saptanmıştır. Yapılan regresyon analiziyle sessiz istifanın iş tatmini üzerinde (β=-0,739; p&lt;0,05) etkisi saptanmıştır. Sessiz istifa ve iş tatmini konusunda yapılan fark testleri (t testi, ANOVA) sonucu cinsiyet, statü, yaş, eğitim ve çalışma süreleri arasında p&lt;0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır.</p> 2024-02-11T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/497 Kabul ve Kararlılık Terapisi Perspektifinden Duygusal Yemenin Açıklanması 2024-02-08T18:40:11+00:00 Şenay Kamış kamisenay@gmail.com Meryem Karaaziz meryem.karaaziz@neu.edu.tr <p>Duygusal yeme, bazı kişilerin stres, öfke, kaygı, depresif ruh hali ve benzeri olumsuz duygularla baş etmek için yemek yeme şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu savunma mekanizması kısa süreli bir etkiye sahiptir ve uzun vadede patolojik sonuçlara yol açabilir. Kabul ve Kararlılık Terapisine göre kaçınma stratejileri ve kontrol çabaları, insanı şimdiki andan ve dış gerçeklikten uzaklaştırmakta ve değerlerine uygun davranmasını engellemektedir. Bu terapi çeşidinin tedavi içeriğinde psikolojik esneklik modeli yer almaktadır. Psikolojik esneklik modeli, kabul, anla temas, bilişsel ayrışma, değerler, bağlamsal benlik ve değer odaklı davranışta kararlılık olarak altı bileşeni içerir. KKT'nin, özellikle olumsuz duyguları kabul etme, farkındalığı artırma ve değerleri netleştirme olmak üzere üç ana müdahale kapsamında duygusal yemeyi azaltmak için kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı Kabul ve Kararlılık Terapisine dayalı duygusal yeme hareketine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesidir.</p> 2024-02-11T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/499 Terörist, Mürit ve Seçmenlerde Duygusal Denge Arayışı-Bilişsel Uyumsuzluk Kuramının Söyledikleri 2024-02-08T18:50:02+00:00 Esin Yücel esinyucel@akdeniz.edu.tr <p>Bilişsel uyumsuzluk, kişinin birbiriyle tutarsız iki ya da daha fazla biliş’e (bilgi parçaları) sahip olması sonucu ortaya çıkan psikolojik rahatsızlık durumudur. Bilişsel uyumsuzluğun rahatsız edici psikolojisi, hayatın rutin akışında alınan önemli, geri dönülemez ve birey tarafından özgürce verilmiş her karar için geçerlidir. Çünkü bir karar vermiş olmak alternatifler arasında seçim yapmayı gerektirir ve seçilmeyen alternatifin olumlu, seçilen alternatifin olumsuz taraflarının kabulünü gerektirir. Bir tarikat ya da cemaate üye olmak ve çoğu zaman rasyonaliteden uzak yapılan parti seçimleri de böyledir. Tüm kararlarımızdan sonra ortaya çıkan "acaba" sorusunun yarattığı gerginliği yok etme adına kullandığımız ve kararımızı akla yatkın hale getirmeye hizmet eden bilinçli ya da bilinç dışı süreçlere ışık tutan Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı bu çalışmada, cemaat-terör örgütüne üye olma ya da politik tercihlerimiz sonrasında mutlak gereklilik olan duygusal dengenin nasıl inşa edildiğini açıklama yönünde kullanılmıştır.</p> 2024-02-11T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024