Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi https://sobibder.org/index.php/sobibder Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. tr-TR editor@sobibder.org (Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Mon, 04 Oct 2021 16:27:46 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/202 <p>Araştırmanın amacı COVID-19 pandemi döneminde Konya bölgesindeki Turizm işletmesi belgeli otel işletmelerinin hangi pazarlama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Evreni temsil edeceği düşünülen 12 otel derinlemesine araştırma yapmak üzere seçilmiş ve yüz yüze ve online yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Pandemi döneminde otellerin pazarlama faaliyetlerinde imkanları doğrultusunda ve zorunlu olarak farklı uygulamalar benimsedikleri sonucu elde edilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları değişen pazar yapısına uygun satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunma, fiyatlamada yapılan değişiklikler, dijitalleşme, dağıtım kanalları ve Konya pazarının önemli bir oranını oluşturan sürekli müşterilere yapılan farklı uygulamalarla ilgilidir.</p> Kevser Çınar- Saadet Zafer Kavacık Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/202 Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000 Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/204 <p>Bu araştırmada rekreasyonel bir faaliyet olarak bisiklet turizmi ele alınmış, dünyanın en uzun ve kesintisiz bisiklet yollarından biri olan Hatay bisiklet yolu ve çevresi bisiklet turizmi kapsamında incelenmiştir. Önemli bir turizm potansiyeline sahip olan bölgenin bisiklet turizmi açısından daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla SWOT analizi yapılmış ve bisiklet turizmine entegre olabilecek bölgedeki diğer rekreasyonel turizm türleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından çalışma alanında aralıklı olarak gözlem yapılmıştır. Ayrıca, ilgili bisiklet yolunu deneyimlemiş kişiler tarafından çekilen ve uluslararası erişimi olan sosyal paylaşım sitesi Youtube’da yayımlanmış vloglar izlenerek doküman analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bölgenin bisiklet turizmi açısından güçlü yönlere ve fırsatlara sahip olduğu görülse de bölgede bisiklet turizmi ile entegre olabilecek rekreasyonel turizm türlerinin yeterli düzeyde değerlendirilemediği ve bisiklet yolu ile çevresinde çeşitli eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda bölgede bisiklet turizmi ve mevcut turizm potansiyelinin etkinliğini artırılabilmesi, zayıf yönleri ile tehditlerin etkisinin azaltılabilmesi amacıyla çeşitli önerilerde bulunulmuştur.</p> Eşref Ay- Melik Onur Güzel Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/204 Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000 Yeni Dünya: Vuca Dünyası https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/205 <p>Günümüz dünyasının globalleşmesiyle, dijitalleşmesiyle ve hızlı değişen atmosferiyle birlikte hem birey olarak hem de kurum olarak farklılaşan bu yeni dünyada ayakta kalabilmek oldukça zorlaşmaktadır. Liderler VUCA olarak adlandırılan bu değişken dünyanın gerçekleriyle yüzleşerek, ortaya çıkan değişimleri hızlıca kabul edebilmeli, olaylara bakış açılarını yenilemeli ve kendilerinde var olan yetkinliklerini geliştirerek, bu yeni dünyaya uygun stratejilerle yol almak zorundadırlar. Bu çalışmada, kaotik, belirsiz ve tehlikeli durumları ifade etmek için kullanılan VUCA kavramının özellikleri ve bileşenlerine yer verilmiş, VUCA ile nasıl bir dünyanın resmedildiği anlatılmış ve liderlerin VUCA dünyasının barındırdığı tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri hususunda açıklamalar yapılmıştır. Bu sayede VUCA kavramı tüm yönleriyle ele alınarak ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.</p> Yasemin Karatekin Alkoç Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/205 Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000 Boş Zaman ve Rekreasyonun Tarihsel Perspektiften Sosyolojik Bir Değerlendirmesi https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/206 <p>Boş zaman ve/veya rekreasyon alanında bilimsel çalışmalar yürüten araştırmacılar, genellikle önce boş zaman ve/veya rekreasyon konusuna odaklanmakta, sosyolojik arka planı ise ikinci aşamada anlamaya çalışmaktadır. Sosyolojik derinliğe dalmaya engel olabilecek bu durumu engellemenin en temel yollarından biri, araştırma konusunun sosyolojik teorilerin penceresinden incelenmesidir. Bu çalışma, boş zamana ilişkin sosyolojik yaklaşımların temelde neler olduğunu özetlemeyi ve özellikle boş zaman, rekreasyon ve sosyoloji ilişkileri üzerine çalışan turizm araştırmacıları için bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Boş zamana ilişkin anlayışın geliştirilmesi için kullanılan en yaygın bakış açıları; işlevselci, yapısal eleştirel ve post yapısal/postmodernist yaklaşımlardır. İşlevselci yaklaşımlar, insanların bireysel olarak toplumsal sistem içerisindeki rollerine odaklanır ve boş zamanın hem bireysel hem de toplumsal düzeydeki önemine vurgu yapar. Yapısal eleştirel yaklaşımlar, boş zaman etkinliklerine güç ilişkileri temelinden bakar ve boş zaman olanaklarına erişim eşitsizliklerini gündeme taşır. Son olarak postyapısal/postmodernist yaklaşımlar ise boş zamanın esnekliğine, merkezsizleştirildiğine, kimliğin bir yorumu veya bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerinin bir yolu olduğu gibi mikro düşüncelere önem verir.</p> Arzu Toker Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/206 Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000 Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard ve Peter Bürger https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/207 <p>"Avangard" terimi (Fransızca'dan "öncü" anlamına gelir) geleneksel olarak tekniği, konusu veya uygulamasında çoğunluğun önemli ölçüde önünde olduğu düşünülen herhangi bir sanatçıyı, grubu veya stili tanımlamak için kullanılır. Bu çok belirsiz bir tanımdır, çünkü bir sanatçının zamanının ilerisinde olup olmadığına veya ileri olmakla ne kastedildiği konusunda net bir fikir birliği yoktur. Başka bir deyişle, avangard olmak, iyi sanat üretmek için yeni sanatsal yöntemler keşfetmeyi veya yeni teknikler denemeyi içerir. Avangard fikri geleneksel olarak iki yoruma bağlıdır. Bir yandan, radikal bir sosyal veya politik programla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olarak görülür, böylece aşırı sanat, aşırı sosyal ve politik faaliyetin aracı haline gelir. Öte yandan avangard sanat, her türden sosyal kaygıdan bağımsız, saf stilistik deneyim alanı olmuştur. Bu makalede, yirminci yüzyılın son yıllarda avangardın nasıl teorileştirildiği analiz edilmiştir. Öncelikli olarak, avangardın kuramlaştırılmasının hem belirli sanat yapıtlarını anlamamızı, daha geniş anlamda estetiği nasıl etkilediğini sorgulamayı ve Peter Bürger’in düşüncelerine göre Avangard kuramını anlatmaktır.</p> Emre Şen Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/207 Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000 Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/208 <p>Hipokondri DSM IV’te vücutsal semptomların doğru yorumlanamamasına dayanan, bir kişinin ciddi bir hastalığa sahip olduğuna yönelik inancı veya sahip olacağına ilişkin korkusu olarak tanımlanmıştır. Çağdaş psikiyatri hipokondriyi anksiyeteye bağlı somatoform bir bozukluk olarak sınıflandırmış ve güven verici bir tıbbi kontrole rağmen en az altı ay boyunca devam eden fiziksel semptomların yanlış yorumlanması ile aile ilişkileri, sosyal ilişkiler ve profesyonel ilişkilerde negatif etki gösteren bir durumun olmasını ayırt edici tanı kabul etmiştir. Covid-19 salgınıyla birlikte turizm eğilimlerinde baş gösteren değişimler turist türlerinin ve gerçekleştirilecek turizm biçimlerinin de yapısını değiştirecek boyuttadır. Turistler salgın sürecinde kişisel koruma hizmetlerini en üst düzeyde kendilerine sunacak işletme hizmetleri arayışındadır ve bu eğilimin uzun vadede kitlesel turizmden daha bireysel turizm türlerine geçişe de yol açacağı öngörülmektedir. Turistlerden ise hipokondri rahatsızlığını yaşayanların, daha katı önlemler alacağı tahmin edilmektedir. Bu önlemlerin, hipokondrik turistlerin turizm tercihlerini ne yönde etkilediği araştırmanın cevap aradığı soru olmuştur. Çalışma sonuçlarına göre ise hipokondrik turistleri turizm faaliyetlerine teşvik edici önlemler ve bu konuda işletmelerin turistlere sunabileceği olanaklara yer verilmiştir.</p> Ceren Avcı Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/208 Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000