Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi https://sobibder.org/index.php/sobibder Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. tr-TR editor@sobibder.org (Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Wed, 05 Jan 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Gaziantep İlini Ziyaret Edenlerin Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Tercih Ettikleri Yöresel Ürünlerin Belirlenmesi https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/228 <p>Küreselleşen dünyada turistler farklılık arayışına girerek destinasyonların mutfak kültürüne de ilgi göstermeye başlamışlardır. Gastronomi turizmi denildiğinde akla ilk gelen kentlerin başında olan Gaziantep ili, coğrafi olarak tarihi ticaret yollarında bulunması ve aynı zamanda birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı mutfağı oldukça zengin ve lezzet yelpazesi geniştir. Yöresel ürünlerinde birçok kültürün izlerini taşımaktadır. Bu çalışmada Gaziantep’i ziyaret eden kişilerin gittikleri restoranlarda tercih ettikleri ürünlerin neler olduğu hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği tercih edilmiş ve hazırlanan formda açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırma 9-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Gaziantep ilinde Turizm İşletme Belgeli 9 lokantanın yöneticisiyle, araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırma kapsamında; Gaziantep'e özgü yiyecekler arasında en fazla etli yemeklerin ve tatlıların tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, lahmacun, kara kavurma ve patlıcan kebabı, lebeniye çorbası, Antep peynir böreği ile tarhınla peynir böreği, muhammara ve haydari de en fazla talep gören yöresel yiyecekler arasındadır.</p> Esra Demircioğlu- Neşe Kafa Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/228 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemiyle İncelenmesi https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/230 <p>Bu çalışmanın temel amacı; özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan 0-6 yaş aralığındaki çocukların velilerinin çocuklarının aldıkları eğitimden beklentilerinin neler olduğu, bu beklentilerin ne derece karşılandığı ve bununla beraber algıladıkları hizmetin kalitesini değerlendirmektir. Bu amaçla Ankara ilinde eğitim veren özel okul öncesi eğitim kurumlarında, 0-6 yaş aralığında bakım hizmeti alan ve öğrenim gören çocukların velileri ile 400 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Veriler IBM Statistics 23.0 programı ile incelenmiş geçerlilik, güvenirlilik analizi, Servqual yöntemi hipotezlerin analizleri için t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Araştırmada değişkenlerin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlara göre Servqual skorları için velilerin beklentilerinin algıladıkları hizmetten yüksek olduğu anlaşılmış ve neredeyse tüm boyutlarda negatif sonuçlar elde edilmiştir. Buradan hareketle özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların velileri söz konusu okulların fiziki görünümünün yeterince modern olmadığını, kurumların yeterince temiz olmadığını, çocukların oynayabilecekleri alanların sınırlı olduğunu belirttikleri tespit edilmiş ve bu bulgulara göre özel okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet kalitelerini artırmak amacıyla önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak bu araştırma okulların kalitesinin ölçülmesi, velilerin okul tercihlerine yön vermesi ve okulların kalite algısını önceden tespiti için önemlidir.&nbsp;</p> <p>"Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi Kullanılarak Ölçülmesi: Ankara İli Örneği" yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır.</p> Selin Erişkin- Kadri Gökhan Yılmaz Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/230 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 Hipnoterapinin Depresyon, Kaygı, Stres ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/232 <p>Bu çalışmanın amacı, hipnoterapinin yetişkin bireylerdeki depresyon, kaygı, stres ve yaşam doyumu puanlarına anlamlı bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Beş seans üzerinden yapılandırılan görüşmelere 26 (19 kadın, 3 erkek) yetişkin gönüllü birey katılmıştır. Katılımcılara görüşmeler öncesinde Kişisel Bilgi Formu, Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği verilmiş ve doldurmaları istenmiştir. Görüşmeler haftada bir kez ve her görüşme bir saat olarak yapılmıştır. Beşinci görüşmede katılımcılara tekrardan yukarıda anılan ölçekler verilerek, terapi öncesi ve sonrası değişken puanlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Öntestsontest analizi sonucunda, hipnoterapi seansı sonrasındaki bireylerin depresyon, kaygı ve stres puanları; hipnoterapi seansı öncesindeki puanlara göre anlamlı bir düşüş göstermiştir. Ayrıca bireylerin yaşam doyumu puanları, hipnoterapi seansları sonrasında anlamlı bir şekilde artmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle, yetişkin bireylerdeki yüksek depresyon, kaygı ve stres puanlarının azaltılmasında ve yaşam doyumunun arttırılmasında hipnoterapinin etkili olduğu söylenebilmektedir. Elde edilen bulguların gelecek çalışmalara bilgi sunacağı düşünülmekle birlikte; gelecek çalışmalarda daha geniş katılımcı grubuyla çalışılması önerilmektedir.</p> <p>Bu makale, Mehmet Ali BULUT’un Füsun GÖKKAYA danışmanlığında yürüttüğü ‘‘Hipnozun depresyon, kaygı, stres ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi’’ başlıklı tezinden uyarlanmıştır.</p> Mehmet Ali Bulut- Füsun Gökkaya- Kubilay Emeç Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/232 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 Örgütsel Adalet Algılamasının İfşa Niyetine ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Hastane Çalışanlarına Yönelik Alan Araştırması https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/233 <p>Bu araştırmanın amacı, hastane çalışanlarının ifşa etme eğilimleri ile örgütsel adalet algıları ve örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilişkisinin saptanması ve sosyo-demografik özelliklere göre bu değişkenler arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bir kamu hastanesinde görev yapan 439 sağlık personelinden yüz yüze anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U Testi, Kruskall Wallis H Testi, Spearman korelasyon, regresyon analizi ve frekans testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların demografik özellikleri ile ifşa etme, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. İfşa etme eğilimi ile örgütsel adalet ve örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ve ifşa etme eğilimi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Örgütsel adalet algısının ifşa etme eğilimini ve örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönde etkilediği, örgütsel vatandaşlık davranışının ifşa etme eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile içsel ifşa arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak örgütsel adaletin sağlanması “içsel ifşa” niyetinin ve örgütsel vatandaşlık davranışının artırılmasında yardımcı olmaktadır. Çalışanların öncelikle içsel ifşa türünü seçmeleri ve etik dışı davranışlara kayıtsız kalmamaları, örgütün başarısına ve örgüt içinde etik olmayan uygulamaların azaltılmasına önemli katkılar sağlayabilir.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bu makale Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Doç. Dr. Ferda ALPER AY danışmanlığında Leyla KELEKÇİOĞLU tarafından yazılan “Sağlık Kurumlarında İfşa Etme (Whistleblowing) Eğiliminin Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi” başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak üretilmiştir.</p> Leyla Kelekçioğlu- Ferda Alper Ay Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/233 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 Vejetaryen Beslenme Türleri https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/234 <p>Beslenme, insanların toplumsal yaşamı, etik ilkeleri, ahlaki değerleri ve dini inançları çerçevesinde değişim<br>ve gelişimler göstermektedir. Temelde hayvan haklarını korumak amacıyla geliştirilen vejetaryenlik,<br>bitkisel beslenmenin insan sağlığını olumlu yönde etkileyeceğine olan inançla birlikte yayılım göstermeye<br>başlamıştır. Vejetaryenlik, ağırlıklı olarak bitkisel ürünler ile beslenilen; balık, tavuk ve kırmızı etin<br>tüketilmediği, süt ve süt ürünleri ile yumurtanın ise tercihe bağlı tüketildiği bir beslenme şeklidir.<br>Vejetaryen beslenme biçimleri bireylerde sağlık açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar doğursa da olumsuz<br>özellikleri en aza indirgemek amacıyla besin takviyeleri önerilmektedir. Vejetaryen bireylerin bir kısmı<br>sadece et tüketilmeyerek, hayvan hakları ve sağlığın korunamadığını düşünmektedir. Bu düşünce<br>veganlığın benimsenmesine neden olmaktadır. Turizm, sağlık, giyim ve gıda gibi sektörlerde artan vegan<br>nüfusun göz önünde bulundurulmasıyla yalnızca bitkisel kaynaklı ürünler geliştirilmektedir. Bu derleme<br>çalışmada; vejetaryenlik ve alt dallarının ortaya çıkışı, vejetaryen bireylerin taleplerini karşılamak amacıyla<br>verilen hizmetler ve vejetaryen beslenme biçimlerinin sağlık açısından etkileri bilimsel çalışmalar<br>kapsamında incelenmiştir.</p> Yılmaz Seçim- Nevin Akyol- Metehan Kaya Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/234 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000