Dokuzuncu Sınıf Lise Öğrencilerinde Madde Kullanımının Duygu Düzenleme ve Bağlanma Stilleri ile İlişkisinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aydın Erincik
Hande Çelikay Söyler
Azime Nur Gürbüz

Özet

Bu araştırmanın amacı 9. Sınıf lise öğrencilerinde madde kullanım bozuklukları ve madde kullanım bozukluklarına etki eden faktörlerin, duygu düzenleme becerileri ve bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Ek olarak, bu değişkenlerin hangi sosyodemografik değişkenlerden etkilendiği araştırılmıştır. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Ergenlerde Bağımlılık Profili Endeksi (BAPİ-E), İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA, Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği (EİDDÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen veriler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilişkisel tarama modelinin yer aldığı kesitsel çalışma modeli kullanılmıştır. Analizler sonucunda ergenlerde bağımlılık şiddeti arttıkça dışsal işlevsel olmayan duygu düzenleme stratejilerinin arttığı saptanmıştır. Bağımlılık şiddeti ile bağlanma stilleri arasında anlamlı ilişki gözlenmemiştir. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre madde kullanımına yönelik daha şiddetli istek duydukları ve madde kullanımını bırakmaya yönelik motivasyonlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürdeki bulgularla karşılaştırılarak tartışılmış, sınırlılıklar ve bu doğrultuda öneriler paylaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erincik, A., Çelikay Söyler, H., & Gürbüz, A. N. (2022). Dokuzuncu Sınıf Lise Öğrencilerinde Madde Kullanımının Duygu Düzenleme ve Bağlanma Stilleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(12), 1747–1764. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1157
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri