Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi https://sobibder.org/index.php/sobibder Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Yeşil Bilişim İnanç ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/305 <p>Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden birisini oluşturan doğal çevreye yönelik etkilerinin artması ile birlikte yeşil bilişim daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Ancak literatürde, turizm, konaklama işletmeleri ve yeşil bilişim ile ilişkili araştırmalar niceliksel olarak sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmada, Kayseri’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki çalışanlar örnekleminde yeşil bilişim bilgisi, yeşil yönetim kültürü ve sosyal etkisi gibi bireysel, sosyal ve örgütsel faktörlerin yeşil bilişim inanç ve tutumu üzerindeki etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında nicel araştırma yöntemi benimsenmiş, anket yönteminden yararlanılarak 175 katılımcıdan veri toplanmış ve tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra faktörler arasındaki ilişkilerin ortaya konması için Pearson Korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yeşil bilişim bilgisi, yeşil yönetim kültürü ve sosyal etkinin yeşil bilişim inancı ve tutumu gibi aracı faktörlerinde etkisiyle yeşil bilişim uygulamalarına yönelik eğilimle pozitif yönlü ilişkisi olduğu saptanmıştır. Çalışanların bireysel, sosyal ve örgütsel durumlarının yeşil bilişime yönelik niyetlerinin ve bu niyetlerin davranışa dönüşmesine yatkın hale getiren tepkinin oluşması ile ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak tepkinin davranışa dönüşmesi ile çevresel unsurları korumaya yönelik eğilimlerin arttığı tespit edilmiştir.</p> Mehmet Halit AKIN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1001 1014 10.26677/TR1010.2022.1041 Manda Peynirinin Gastronomi Açısından Bir Değer Olarak İncelenmesi: Amasra Örneği https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/306 <p>Manda sütü, zengin tadı ve kremamsı dokusu ile bilinmektedir. İnek sütüyle karşılaştırıldığında, manda sütü yüksek yağ ve protein içeriği sayesinde özellikle peynir yapımı için çok iyi bir hammadde sağlamaktadır. Öte yandan manda sütü daha fazla yağ içermesine rağmen kolesterol içeriği inek sütünden daha düşüktür. Türkiye’de üretimi gittikçe azalan manda peynirinin yeteri kadar tanıtılamadığı ve bu nedenle de gastronomi açısından bir değer olarak değerlendirilemediği düşünülmektedir. Bu araştırmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniğine başvurulmuştur. Amasra yöresinde 15 kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, bu peynirin taze olarak kahvaltıda veya börek yapılırken içine konularak tüketildiği; yağlı, az yağlı ve yağsız çeşitlerinin yapıldığı, farklı mayalama ve hazırlama tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Manda peynirinin hem yerel ticarete hem de gastronomi turizmine önemli katkılar sağlayacak bir ürün olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.</p> Servet K. GÜNEY Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1015 1025 10.26677/TR1010.2022.1042 İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencilerinin Felsefe Dersine Yönelik Tutum Düzeyleri https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/307 <p>Bu araştırmada, İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinin felsefe dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, araştırma yöntemi olarak, Betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, İmam Hatip lisesi 11. Sınıflarından 845 öğrenci, örneklemi ise, 642 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: 1- İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinin felsefe dersine karşı tutum düzeyleri orta düzeydedir. 2- İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinin felsefe dersine karşı tutum düzeyleri, ilgisizlik ve sevgi alt boyutlarında düşük, yararlılık alt boyutunda orta, güven ve öğreticinin rolü alt boyutlarında yüksek düzeyde bulunmuştur. 3- Kız öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum düzeyleri, erkek öğrencilerden yüksektir. 4- Felsefe dersine karşı tutum ile anne- baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği, ailenin yaşadığı yer ve öğrencinin barındığı yer arasında anlamlı bir fark yoktur. 5- Felsefe dersine karşı tutum düzeyi kitap okuma sıklığına göre farklılaşmaktadır. 6- Felsefe dersine karşı tutum düzeyi algılanan ekonomik düzey değişkenine göre farklılaşmaktadır.</p> <p>*Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yapılan yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.</p> Seval ÇAKIL Ömer Faruk TUTKUN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1026 1043 10.26677/TR1010.2022.1043 Üniversite Öğrencilerinin Balıkesir’in Turizm Potansiyeli Hakkındaki Algıları ve Turizm Deneyimleri https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/308 <p>Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Balıkesir’in turizm potansiyeli hakkındaki algılarını, bilgi düzeylerini ve Balıkesir’deki turizm deneyimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi’nde lisans düzeyinde son sınıfta okuyan öğrencilere anket uygulanmış ve 401 geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilere frekans analizi, yüzde analizi, ortalama, faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin turistik yerleri ara sıra gezme görme imkânı buldukları, Balıkesir ve ilçelerindeki turistik yerler hakkında en fazla bilgi kaynağının arkadaşları olduğu ve turistik aktivitelere arkadaş grubu ile katıldıkları görülmektedir. Ayrıca Balıkesir denilince öğrencilerin aklına gelen ilk şeyin höşmerim olduğu ve ilk turistik yerin ise Ayvalık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda öğrencilerin Balıkesir’in turizm potansiyeli hakkında algılarının dört faktörden oluştuğu, “öneriler” faktörünün ve “turistik çekicilikler” faktörünün ise en fazla katılım sağlanan ifadeler olduğu bulgularına ulaşılmıştır.</p> <p>*21. Ulusal Turizm Kongresinde (15-16-17 Ekim 2021) sunulmuştur.</p> S. Banu YILDIZ Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1044 1055 10.26677/TR1010.2022.1044 Basındaki Yansımaları ile Geleneksel Terzilik Mesleği https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/309 <p>Son dönemlerde terzilik mesleği ve terziler ile ilgili haberler basında fazlaca yer almaktadır.&nbsp; Çalışmada bir zamanların gözde mesleği olarak anılan terzilik mesleğinin ülkemizde ki durumunu basındaki yansımaları ile ortaya koymak amaçlanmaktadır. En son ne zaman terziye gittiniz? Ve en son diktirdiğiniz kıyafet nedir? Sorularını kendimize yönelttiğimizde çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Hazır giyimin hayatımıza girişi ile birlikte terzilik mesleğine olan ilginin azaldığı bilinen bir gerçektir. Çalışmanın amacı terzilik mesleğini basında yer alan haberler yoluyla incelemektir. Çalışmada terzilik mesleğinin durumu, sorunları, sorunların nedenleri ve sorunlarının çözümü için önerilere basında çıkan haberler yoluyla yanıt aranmaktadır. Çalışmada, 2016-2020 yılları arasında basında yer alan terzilik mesleğine ilişkin haberler taranmış ve bu haberlere içerik analizi uygulanmıştır. Geleneksel terzilik mesleğinin eski önemini yitirdiği, günümüz terzilerinin birçok sorun ile karşı karşıya olduğu belirlenmiştir. Sorunların en başında çıraklık müessesesi ile ilerleyen terzilerin, çırak bulamaması ve teknolojik ilerleme ve modanın da etkisiyle hazır giyim ürünlerine karşı direnememeleri gelmektedir.</p> Filiz DURSUN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1056 1069 10.26677/TR1010.2022.1045 Bir Vergi Politikası Aracı Olarak Net Servet Vergisi Uygulaması https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/310 <p>Bu çalışmada net servet vergisinin tasarım özellikleri tartışılmaktadır. Artan servet yoğunlaşması ve bunu derinleştiren son ekonomik krizler servet vergisini yeniden vergi politikasının gündemine taşımıştır. Bu kapsamda öncelikle servet vergisinin gerekçeleri ortaya konmaktadır. Ardından vergilemeden beklenen amaçlara ulaşmada uygun bir servet vergisinin tasarım özellikleri ele alınmaktadır. Son olarak da servetin vergisinde en önemli sorun olan değerleme konusu tartışılmaktadır. Buradan çıkan sonuç değerlendirilmesi sorunlu varlıkların dahi (emeklilik hakları, ana konutlar, finansal varlıklar, tarım arazileri ve miras eserleri) piyasa değeri ya da buna uygun bir yaklaşım ile değerlendirilmesinin mümkün olacağı yönündedir. Bu şekilde geniş tabanlı bir servet vergisi eşitsizliğin giderilmesinde ve adil vergilemede etkili olacaktır.</p> Ali ÇELİKKAYA Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1070 1092 10.26677/TR1010.2022.1046 Ortaokul Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Algılanan Anne Baba Tutumu, Sosyal Dışlanma ve Akademik Özyeterlilik https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/311 <p>Bu çalışma anne baba tutumu, sosyal dışlanma ve akademik öz yeterliliğin ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim dönenimde İzmir’in Urla İlçesi’nde bulunan TED İzmir Ortaokulu’nda 109’u kadın, 93’ü erkek toplam 202 öğrenci araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Sosyodemografik bilgi formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Versiyonu (ATBÖ-KV), Algılanan Anne Baba Tutumu Ölçeği (ABTÖ), Sosyal Dışlanma Yaşantısı Ölçeği (SDYÖ), Çocuklar İçin Öz yeterlik Ölçeği aracılığıyla katılımcılardan ölçümler alınarak veri elde edilmiştir. 8. Sınıfa giden, 14 yaşında olan, hobisi olmayan, ebeveynleri tarafından denetimi olmayan, 4 saat ve daha uzun süre akıllı telefon kullanımı olan ve akıllı telefonunu en fazla sosyal medya amacıyla kullanan ergenlerin akıllı telefon bağımlılık oranları daha yüksek bulunmuştur. Akademik öz yeterliliğin akıllı telefon bağımlılığını istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü olarak yordadığı görülmüştür. Boylamsal çalışmalar aracılığıyla yaşla birlikte akıllı telefon bağımlılığını yordayan değişkenleri tespiti, müdahale çalışmaları için önem arz etmektedir.</p> Ecem ÖZALTIN Hande ÇELİKAY SÖYLER Esra GÜNAY Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1093 1109 10.26677/TR1010.2022.1047 Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Karasu’da Ekoturizmin Çevre Etkilerinin İncelenmesi https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/312 <p>Ülkelerin ekonomilerine büyük katkılar sağlayan turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınma süreçlerinin gelişmesine destek olmaktadır. Turizm endüstrisi doğal, kültürel ve tarihi değerleri kaynak olarak kullanarak arz değerlerini oluşturmaktadır. Ülkelerin önceliği kalkınmaya vermesi sosyal, kültürel veya çevre unsurlarının göz ardı edilmesine veya korunmasında eksikliklere neden olarak ülkelerin çevresel kaynakları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu durum turizm paydaşları açısından alternatif bir oluşum olarak sürdürülebilir turizm kavramını ortaya çıkarmaktadır. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini güvence altına alarak ekonomik gelişimin sağlanması olarak değerlendirilen ekoturizm, çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen bir aktivitedir. Ancak kontrolsüz şekilde yapılan ekoturizm aktivitelerinin de çevreye olumsuz etkileri olmaktadır. Bu çalışmada literatür taraması ile ekoturizmin çevre üzerinde olan etkilerinin incelenerek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Yöntem olarak literatür incelemesinin yanında ekoturizm ile ilgili kurum, kuruluş ve ilgililerle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm ve ekoturizm kavramları irdelenerek, Karasu’da ekoturizm faaliyetlerinin çevreye olumsuz etki oluşturmadan yapılması için öneriler geliştirilmektedir. Araştırma sonucunda Karasu’da ekoturizm faaliyetlerinin ekonomiye yeterli katkıyı yapmadığı, çevre kaynakları üzerinde diğer turizm çeşitleri gibi olumsuz etkilerinin olduğu yönünde katılımcıların değerlendirmeleri tespit edilmiştir.</p> İsmail BİLGİÇLİ Sadıkcan ERTÜRK Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1110 1129 10.26677/TR1010.2022.1048 Küresel Doğan İşletmeler Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/313 <p>İşletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, uzun yıllardır uluslararası işletmecilik alanında birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bu araştırmaların gelecek vaat eden alanlarından bir tanesi de Küresel Doğan İşletmelerdir (KDİ). KDİ’ler sınırlı kaynak ve uluslararası deneyimlerine rağmen, kurulur kurulmaz veya kurulduktan kısa bir süre sonra uluslararası hatta küresel bir yaklaşımı benimseyen küçük ölçekli işletmeler olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu çalışmada KDİ’lerle ilgili kapsamlı bir literatür taramasının yapılması amaçlanmıştır. Kavramsal bir çerçeve sunulmakla beraber konuyla ilgili son gelişmelerin de ele alındığı araştırmanın, gelecekteki çalışmalara ışık tutma noktasında katkıda bulunacağı düşünülmektedir.</p> <p>* Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kabul edilen “Küresel Doğan İşletmelerin Uluslararasılaşma Sürecinde Örgütsel Kabiliyetleri ve Bunların İhracat Performansına Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.</p> Hakan ATLI Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1130 1150 10.26677/TR1010.2022.1049 Antalya Minarelerinin Mimari Açıdan Değerlendirilmesi https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/314 <p>Ezanı daha uzaklara duyurabilme amacına yönelik “minare” adı verilen mimari eleman İslamiyet’in ilk yıllarında daha çok fonksiyonel amaca hizmet ederken sonraki yıllarda cami mimarisinin önemli bir parçası durumuna gelmiştir. Bu çalışmada Antalya il, ilçe ve köylerinde cami ve mescitlere ait minarelerin araştırılması, Anadolu Selçuklulardan, Cumhuriyet dönemine kadar Antalya minarelerinin mimari ve süsleme açısından göstermiş olduğu gelişmelerin tespiti ve bunların Türk İslam mimarisi içerisindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada konu ile ilgili yazılmış kitap ve süreli yayınlar birinci derecede kaynak olarak kullanılmış, saha araştırması yapılmıştır. Belirlenen minarelerin fotoğrafları çekilmiş, planları çizilmiş ve tanımları yapılmıştır. İncelenen minareler kronolojik olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, Antalya il, ilçe ve köylerinde Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan klasik tarzda on dört adet minare ile bir adet münferit tipte olmak üzere toplam on beş adet minare incelenmiştir.</p> Handan YERLİ Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-06 2022-08-06 5 8 1151 1170 10.26677/TR1010.2022.1050