Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Özge Turhan

Özet

Bu araştırma; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini saptamak amaçlı gerçekleştirilmiştir. Araştırma; İstanbul il kapsamında çeşitli kurumlarda sektör farkı gözetilmeden beyaz ve mavi yakalı gönüllülerden oluşmaktadır. Örnekleme grubuna kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. 381 mavi ve beyaz yakalı işgören çalışmaya dâhil edilmiştir. Değerlendirme 294 geçerli anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucu; korelasyon analizine göre işten ayrılma niyetinin dikkat eksikliği ile negatif, hiperaktivite ile pozitif ilişki içerisinde olduğu saptanmıştır. Alt boyutlar bazında etki gücünün tespitine yönelik gerçekleştirilen regresyon analizine göre; dikkat eksikliğinin etki gücünün daha fazla olduğu saptanmıştır. Özetle; işten ayrılma niyetini dikkat eksikliği daha fazla etkilemektedir. Demografik değişkenlere yönelik geliştirilen hipotezlerin Anova ve t-testi sonuçları; Hiperaktivite/Dürtüsellik alt boyutunun en fazla erkek, evli, mavi yakalı, önlisans mezunu 36-45 yaş dilimine denk gelen, 10-12 yıllık kıdeme sahip işgörenler olduğu saptanmıştır. Bir diğer alt boyut olan dikkat eksikliğinin ise en fazla önlisans mezunu, 55 yaş ve üstü, 1-3 yıllık kıdeme sahip olan işgörenler olduğu saptanmıştır. Bu alt boyut bazında cinsiyete yönelik fark tespit edilmemiştir. İşten ayrılma niyetinin ise en fazla kadın, bekâr, beyaz yakalı, lise mezunu, 36- 45 yaş dilimine denk gelen ve 1-3 yıllık kıdeme sahip işgörenler tarafından niyetin gösterildiği saptanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Turhan, Özge. (2023). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(3), 384–397. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1190
Bölüm
Makaleler