Toplam Kalite ve Stratejik Kalite Yönetimi Uygulamaları Bağlamında Motivasyon Araçlarının İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: İlaç Sektöründe Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sibel Koç Tazıcı
Esin Benhür Aktürk

Özet

Bu araştırma, ilaç sektöründeki işletmelerde toplam kalite ve stratejik kalite yönetimi uygulamaları bağlamında motivasyon araçlarının, işletmelerin performansları üzerine ne derecede etkisinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma esnasında değişkenlerin ve alt boyutlarının düzeyleri ile bireylerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve çalıştıkları kurumdaki iş tecrübeleri değişkenleri bakımından anlamlı derecede bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma kapsamında yüz yüze ve çevrimiçi olacak şekilde anket yöntemi ile veriler elde edilmiş, anket çalışması kapsamında “Motivasyon Araçları Ölçeği” ve “Performans Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler incelendiğinde, ilaç sektöründe çalışan personellerin genel ve içsel motivasyonlarının cinsiyet, yaş ve eğitim değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte oldukları, ayrıca çalışan personellerin dışsal motivasyonlarının yaş ve eğitim değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte oldukları görülmüştür. Genel işletme performansının cinsiyet ve eğitim değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte oldukları, işletmenin finansal performansının ise cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve çalışanların kurumdaki iş tecrübesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu görülmüştür. İşletmenin firma içi performansının sadece eğitim değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu, işletmenin müşteri performansının eğitim ve çalışanların kurumdaki iş tecrübesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu, işletmenin yenilik ve öğrenme performansının ise yaş ve çalışanların kurumdaki iş tecrübesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda çalışanların genel motivasyonun genel işletme performansına anlamlı bir etkisinin bulunmadığı, fakat motivasyon boyutlarından biri olan çalışanların içsel motivasyonunun işletme performansının boyutlarından olan finansal performansına ve müşteri performansına pozitif yönde anlamlı bir etkisinin bulunduğu, firma içi performansa, yenilik ve öğrenme performansına anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. *‘Toplam Kalite ve Stratejik Kalite Yönetimi Uygulamaları Bağlamında Motivasyon Araçlarının İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: İlaç Sektöründe Bir Araştırma’ isimli tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Koç Tazıcı, S., & Benhür Aktürk, E. (2022). Toplam Kalite ve Stratejik Kalite Yönetimi Uygulamaları Bağlamında Motivasyon Araçlarının İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: İlaç Sektöründe Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 870–896. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1033
Bölüm
Makaleler