Kriz Dönemlerinde Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Çatışma Çözümü ve Motivasyon Araçları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hicran ŞİRİNKAN
Mehmet Yusuf ŞİRİNKAN
Tuba AYDIN GÜNGÖR

Özet

Sınıf yönetimine ilişkin okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veliler farklı algılara sahip olabilmektedirler. Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitim-öğretimde amaca ulaşmak için en önemli adımdır. Sınıf yönetimi, eğitim yönetiminin ilk ve de temel basamağıdır. Eğitim yönetiminin kalitesi, sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır. Araştırmanın amacı, öğretmenlerin kriz dönemlerinde, sınıf yönetiminde kullandıkları çatışma çözümü ve motivasyonun araçlarını araştırmaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu yirmi öğretmenden oluşmuştur. Veriler; “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Verilere içerik analizi yapılarak, kodlanan veriler için kategoriler oluşturulmuştur ve bu çalışmanın sonucunda “Sınıfta alınan önlemler”, “Sınıf yönetim sürecine etki”, “Sınıf yönetim sürecine katkı” ve “Sınıfta kullanılan motivasyon araçları” gibi kategoriler elde edilmiştir. Analizinde ise içerik analizi kullanılmış, nitel araştırmalarda kullanılan geçerliliklerden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularında sınıf yönetimi kavramının iyi bilinmesinin önemi, sınıf yönetim sürecinde çözüm stratejileri ve motivasyon araçlarının etkin olarak kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ŞİRİNKAN, H., ŞİRİNKAN, M. Y., & AYDIN GÜNGÖR, T. (2022). Kriz Dönemlerinde Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Çatışma Çözümü ve Motivasyon Araçları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 770–782. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.990
Bölüm
Makaleler