Futbol Hakemlerinin Covid-19 Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Yıldırım
Tolga Hanayoğlu
Mehmet Güçlü

Özet

Bu araştırmanın amacı; faal futbol hakemlerinin Covid-19 korkusu düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye liglerinde görev alan faal futbol hakemleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise mail yoluyla gönderilen online anket çalışmasına gönüllü olarak katılım gösteren 160 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’demografik bilgi formu’’ ve katılımcıların Covid 19 korku düzeylerini belirlemeye yönelik olarak ise Ladikli vd., (2020) tarafından Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ‘’Covid 19 Korkusu Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, yüzde analizi, t testi, Anova analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; Covid 19 geçirme, Covid 19 aşısı olma ve Yakın çevrede Covid 19’a yakalanma değişkenlerine göre Covid 19 korkusu ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05). Covid 19 geçirenlerin, Covid 19 aşısı olanların ve Yakın çevresinde Covid 19’a yakalananların korku düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, medeni durum, meslek, yaşanılan yer, antrenman yapma şekli, sosyal medyada covid-19 haberlerini takip etme durumu değişkenlerine göre covid-19 korkusu ölçeği puan ortalaması arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmemiştir (p>0.05).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım, M., Hanayoğlu, T., & Güçlü, M. (2022). Futbol Hakemlerinin Covid-19 Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(5), 648–656. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.982
Bölüm
Makaleler