Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi: Özel Bir Zincir Hastane Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülhan Kalmuk
Ali Yıldız
Döne Tütüncü

Özet

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de etkili, kaliteli ve verimli hizmet sunmak için teknoloji kullanımının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma sağlık çalışanlarının teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile ele alınmıştır. Çalışma Türkiye’ de sağlık sektöründe bir zincir hastane grubunun İstanbul bölgesinde bulunan 6 hastanesinde 288 gönüllü sağlık çalışanı katılımı ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri tanıtıcı bilgi formu ile Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 Programı kullanılmıştır. Kategorik değişkenler frekans ve yüzdelerle tanımlanmıştır. Ölçeklerin güvenirliği Cronbach Alpha yöntemi ile test edilmiştir. Cronbach Alpha katsayısı 0,74 bulunmuştur. Demografik değişkenler için fark testlerinden ANOVA ve t-Testi kullanılmıştır. Demografik değişkenlerden medeni durum, iş hayatı tecrübesi ve unvan ile teknolojiye karşı tutum ölçeği alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken; cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi ve kadro düzeyi açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç olarak çalışmada sağlık çalışanlarının teknolojiye karşı olumlu bir tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kalmuk, G., Yıldız, A., & Tütüncü, D. (2023). Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi: Özel Bir Zincir Hastane Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1404–1415. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1321
Bölüm
Makaleler