Hemşirelerin Çevre Bilinci Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arzu Bulut
Reyhan İnce Kasap

Özet

Bu çalışmada hemşirelerden oluşan örneklemede Hemşirelerin Çevre Bilinci Ölçeği (HÇBÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi, geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Aralık 2022 ile Mart 2023 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü olan 200 hemşire ile yürütülmüştür. Yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Verilerin analizi için IBM SPSS istatistik 24.0 sürümü paket programı ve R Project 4.2.2 sürümü yazılımı kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında dil eşdeğerliği ve kapsam geçerliği sağlanmıştır. Yapılan DFA sonucuna göre HÇBÖ’nin, 26 madde ve altı faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Birinci düzey DFA sonrası elde edilen uyum indeksleri kabul edilebilir düzeydedir. Alt faktörlerin madde faktör yükleri 0,29 ile 0,86 arasındadır. Güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach alpha katsayısı tüm alt faktörler için 0,80 ile 0,87 arasındadır. HÇBÖ Türkçe versiyonunun doğrulanan yapısı, Türk hemşirelerde hemşirelik uygulamalarının çevresel etkilerini azaltmaya yönelik farkındalıklarını ve uygulama davranışlarını ölçecek özelliklere sahip, yüksek kapsam geçerliliği ve iç tutarlılığına sahip bir ölçüm aracıdır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bulut, A., & İnce Kasap, R. (2023). Hemşirelerin Çevre Bilinci Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1384–1403. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1320
Bölüm
Makaleler