İyimserlik ve Değişime Direncin Endüstri 4.0 Uyum Yeteneği Üzerindeki Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saffet Karayaman

Özet

Bu çalışma ile değişime direnç ve iyimserliğin Endüstri 4.0’a uyum yeteneği üzerinde bir etkisinin olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için dört (4) bölümlük anket formu planlanmıştır. İlk bölümü demografik (kişisel) bilgilerden oluşan anket formunda iyimserlik ölçeği, değişime direnç ölçeği, endüstri 4.0’a uyum potansiyeli ölçeği yer almıştır. Evren ve örneklem olarak, 2021/2022 eğitim öğretim yılında, Artvin Çoruh Üniversitesinin Arhavi ve Hopa yerleşkesinde okuyan yükseköğretim öğrencileri seçilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre en yüksek ve anlamlı ilişki Endüstri 4.0’a uyum yeteneği ölçeğinin alt boyutları Endüstri 4.0’a ilgili olma ve Endüstri 4.0’a Uyum Sağlama arasında olduğu görülmüştür. Aynı zamanda iyimserlik ile Endüstri 4.0’a ilgili olma arasında ve Endüstri 4.0’a hazır olma arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Başka bir sonuç; değişime direnç ile Endüstri 4.0’a ilgili olma ve Endüstri 4.0’a Uyum Sağlama arasında negatif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda, çalışan ve yöneticiler için birtakım önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karayaman, S. (2023). İyimserlik ve Değişime Direncin Endüstri 4.0 Uyum Yeteneği Üzerindeki Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1329–1347. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1317
Bölüm
Makaleler