Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhan Doğan
Fatih Durak
Turgay Karamanlı
Umut Şencan
Derya Karamanlı

Özet

Bu araştırma ile Türkiye’ nin çeşitli illerinde ve çeşitli okullarında görev yapan öğretmenlerin hem çokkültürlü yeterlik algılarını belirlemek hem de öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin nasıl bir bakış açısına sahip olduklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Genel tarama modelleri içerisinde yer alan kesit alma modeli bu araştırmada uygulanarak çalışma tamamlanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminde yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’ nin çeşitli illerinde, resmi ve özel olmak üzere çeşitli tür ve derecede eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmada, amaçsal örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmaya 225 öğretmen katılmıştır. Guyton ve Wesche (2005) tarafından geliştirilen; Akcaoğlu ve Arsal (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘’Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği’’ (Multicultural Efficacy Scale) bu araştırmada verilerinin toplanması amacı ile kullanılmıştır. Araştırma bulgularına bakarak çalışmaya katılan öğretmenlerin çokkültürlü tutum, deneyim ve yeterlik düzeylerinin orta düzeyde olduğu ile yine çalışmaya katılan öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği sonucu çıkarılmıştır. Yapılan bu araştırma neticesinde ülkemizde çokkültürlü eğitim ortamlarının oluşturulması ve okullarda çokkültürlü bir eğitim yapılabilmesi için öncelikle öğretmenlerin ve okulun bulunduğu çevrenin kültürlerinin tanınması ile birlikte izlenmesi gereken yol konusunda araştırmalar yapılarak öğretmenlerin ve diğer paydaşların eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapılabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Doğan, B., Durak, F., Karamanlı, T., Şencan, U., & Karamanlı, D. (2023). Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(9), 1135–1152. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1273
Bölüm
Makaleler