Bireylerin Evlilik Uyumunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Argen Zhumgalbekov
Erkan Efilti

Özet

Araştırmanın amacı: evli bireylerin evlilik uyumunun bazi değişkenler açısından incelenmesi olarak belirlenmiştir. Belirlenen araştırma amacına ulaşabilmek için nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda, öncelikle katılımcıların evlilik uyumu düzeyleri belirlenmiş ve ardından yaşadığı yer, eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi gibi demografik değişkenler arasında evlilik uyumu açısından anlamlı düzeyde bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde yaşayan ve evliliklerinde en az bir yıl geçirmiş olan 480 evli bireyden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan evli bireylere araştırmacı tarafından oluşturulmuş Kişisel Bilgi Formu, Türk kültürüne uyarlanmış Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Uygulamadan önce ölçek sahiplerinden gerekli izinler alınmış ve sonrasında kırgız kültürüne uyarlanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için tek yönlü ANOVA analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, evli bireylerin evlilik uyumunun yaşadığı yer, eğitim durumu ve aile aylık geliri değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda, elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli önerilerde bulunulmuştur.


*Bu çalışma, Doç. Dr. Erkan EFİLTİ danışmanlığında Argen ZHUMGALBEKOV tarafından
Haziran 2022 tarihinde tamamlanan “Bireylerin Evlilik Uyumu ve Yaşam Doyumunun
Ebeveynlik Tutumları Üzerindeki Etkisi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.”

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zhumgalbekov, A., & Efilti, E. (2022). Bireylerin Evlilik Uyumunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(11), 1557–1566. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1116
Bölüm
Makaleler