Paternalistik Liderlik: Askeri Liderlik Uygulamalarına Alternatif Bir Bakış Açısı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İbrahim Yıkılmaz
Murat Sağbaş

Özet

Küresel ölçekte deneyimlenen değişim rüzgarları her türden örgütü önemli ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşim sürecinde örgütler kaynakların kıtlığı ve sürdürülebilir rekabet avantajı açısından yönetim uygulamalarını ve liderlik performansını daha hesap verebilir ve etkin kılma arayışları içerisine girmektedir. Özellikle kamu kaynaklarını kullanan askeri örgütler de artan harcamalar ve etkinlik kaygısı ile liderlik uygulamalarının etkinliğini gözden geçirmekte, değişen beklenti ve anlayışlara uygun liderlik tarzı sergilemeye çalışmaktadır. Bu kapsamda çalışmamızın amacı uluslararası alan yazında her türlü örgüt açısından önemli örgütsel çıktılara sahip olan ve askeri örgütlerde de önemli performans çıktılarını destekleyen Paternalistik Liderlik tarzını incelemektedir. Çalışmada ikincil kaynaklardan faydalanmak suretiyle; başta Paternalistik Liderlik kavramına yönelik birikmiş literatür paylaşılmış, akabinde özellikle askeri örgütler özelinde yürütülen ampirik çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir. Artan etkinlik ve verimlilik kaygısı ortamında, askeri örgütlerde örgütsel etkinliğin arttırılmasında özellikle Türk Yönetim Anlayışının ve toplulukçu toplum yapılarının kültürel değerlerini içerisinde barındıran Paternalistik Liderlik tarzı uygulanmasının önemli sonuçlar doğurabileceği vurgulanmıştır. Çalışmanın değişen çevresel beklenti ve sürdürülebilir yönetim anlayışı gerekleri doğrultusunda askeri örgütlerin yönetim uygulamalarını gözden geçirmelerine yönelik farkındalığı arttırırken, özellikle Paternalistik Liderliğin askeri örgütleri inceleyen çalışmaları özetlemesi yönü ile alan yazına önemli katkılarının olduğu değerlendirilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıkılmaz, İbrahim, & Sağbaş, M. (2022). Paternalistik Liderlik: Askeri Liderlik Uygulamalarına Alternatif Bir Bakış Açısı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 988–1000. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1040
Bölüm
Makaleler