Okul Yöneticilerinde İş Yaşam Dengesi ve Sonuçları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Erdal Güzel
Duygu Güzel
Murat Yıldırım
Mahmut Salih Taşpınar

Özet

Bu çalışmanın amacı, farklı kademelerdeki okullarda görev yapan okul yöneticilerinin iş yaşam dengesi ve sonuçları hakkındaki görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı ve fenomenoloji modeli kapsamında olan çalışmada veriler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batman il merkezindeki okullarda görev yapan 15 okul müdürü ve müdür yardımcısından elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu araştırmacılar tarafından literatür bulgularına dayalı olarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler nitel içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, yüksek iş yükü, yetersiz personel ve fiziki koşulların katılımcıların iş-yaşam dengesini etkileyen örgütsel faktörler olduğu, öte yandan medeni durum, cinsiyet ve kişilik yapısının katılımcıların iş-yaşam dengesini etkileyen bireysel faktörler olduğu görülmüştür. İş yaşam dengesini sağlamanın katılımcılarda mutluluk, işe bağlılık ve rol performansı gibi sonuçları olduğu, iş-yaşam dengesizliğinin ise strese, verimsizliğe, rol çatışmasına, uykusuzluğa ve devamsızlığa neden olduğu belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güzel, E., Güzel, D., Yıldırım, M., & Taşpınar, M. S. (2023). Okul Yöneticilerinde İş Yaşam Dengesi ve Sonuçları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(3), 355–368. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1188
Bölüm
Makaleler